Certificatul de Urbanism

Share Button

Obtinerea unui “Certificat de urbanism”, este primul pas in obtinerea unei “Autorizatii de construire” pentru casa dvs. de vis.

Certificatul de urbanism este actul de informare, prin care autoritatile fac cunoscute solicitantului informaţii, privind:

  • regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
  • stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
  • stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării.

Mai simplu spus, pentru cazul in care doriti sa autorizati construirea unei case, din Ceritificatul de urbanism veti afla informatii privind suprafata maxima pe care o puteti ocupa din teren (P.O.T.), inaltimea maxima a constructiei, distantele minime fata de laturile terenului in privinta amplasarii casei pe teren si avizele necesare autorizarii.

Actele necesare pentru obtinerea unui Certificat de urbanism, conform normelor de aplicare ale legii 50/1991 privind autorizarea constructiilor:

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzând:

1. elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3. elementele care definesc scopul solicitarii;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor în cauza, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;

2. pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.”

Valabilitatea unui Certificat de urbanism este de un an de zile, dar se poate cere prelungirea termenului de valabilitate, inainte de expirarea acestuia.

Vezi “Model formular ceritificat de urbanism“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *